Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Koszalinie

logo Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców Koszalin

Email

koszalin@pzd.pl

Telefon / Fax

94 342 49 84

ul. Sezamkowa 16

75-643 Koszalin

Odpowiedzi na pytania

 1. Czy działkowiec kupuje prawo do gruntu wraz z działką?
  CZYTAJ
 2. Jakie opłaty za działkę wnosi działkowiec?
  CZYTAJ
 3. Czy tzw. „sprzedaż” działki w ROD jest opodatkowana?
  CZYTAJ
 4. Czy zarząd ogrodu może odmówić nadania członkostwa i działki osobie, która – bez wiedzy i zgody zarządu – samowolnie przystąpiła do użytkowania działki po rozliczeniu się z dotychczasowym użytkownikiem?
  CZYTAJ
 5. Czy działka podlega dziedziczeniu? Jakie są podstawowe zasady przyjęcia działki po zmarłym działkowcu?
  CZYTAJ
 6. Jaka jest funkcja legitymacji członkowskich i czy mają one wpływ na czynne i bierne prawo wyborcze?
  CZYTAJ
 7. Któremu z małżonków przysługuje po rozwodzie prawo użytkowania działki, jeżeli oboje małżonkowie byli członkami Związku?
  CZYTAJ
 8. Kto może dokonać wyceny nasadzeń i urządzeń na działce po byłym użytkowniku? Czy metody wyceny wydawane przez Krajową Radę straciły moc prawną?
  CZYTAJ
 9. Czy nowy działkowiec odpowiada za długi swojego poprzednika? Czy może zobowiązać się do pokrycia tych długów, a potem wycofać się z tego obowiązku?
  CZYTAJ
 10. Czy działka w ROD może być przedmiotem egzekucji komorniczej w celu przymusowego spełnienia niespłaconych zobowiązań działkowca?
  CZYTAJ
 11. Co rozumie się  przez pojęcie „porzucenie działki” i jakie konsekwencje prawne wynikają z takiego porzucenia?
  CZYTAJ
 12. Jak rozumieć użyte w § 36 § 2 statutu PZD sformułowanie „uporczywe i długotrwałe uchylanie się od uiszczania składki członkowskiej i innych należnych opłat” będące podstawą do pozbawienia członkostwa i prawa użytkowania działki?
  CZYTAJ
 13. Czy przedawnienie składki członkowskiej oznacza wygaśnięcie obowiązku zapłacenia tego świadczenia?
  CZYTAJ
 14. Kto i kiedy dokonuje wyceny naniesień i nasadzeń będących własnością użytkownika działki w ROD w przypadku likwidacji ROD
  CZYTAJ
 15. Jeżeli nikt z rodziny zmarłego członka Związku nie zgłosi się po odbiór wpłaconej przez następnego użytkownika wartości nasadzeń i urządzeń na działce, czy można wówczas przeznaczyć te środki np. na Fundusz Rozwoju ROD?
  CZYTAJ
 16. Jakie warunki muszą być spełnione, aby zachowanie działkowca określić mianem „zamieszkiwania”?
  CZYTAJ
 17. Jakie konsekwencje grożą działkowcowi, który postawił na działce obiekt z naruszeniem warunków regulaminu ROD i prawa budowlanego?
  CZYTAJ
 18. Jakie są podstawowe zasady usuwania drzew w rodzinnych ogrodach działkowych?
  CZYTAJ
 19. Czy i kiedy na terenie swojej działki mogę spalać obcięte gałęzie?
  CZYTAJ
 20. Czy zarząd ROD może umarzać należności obciążające działkowców?
  CZYTAJ
 21. Jak w praktyce można zastosować tzw. zasady współżycia społecznego, które według statutu PZD mają moc obowiązującą i powinny być przestrzegane?
  CZYTAJ
 22. Jak oceniać postępowanie działkowca, który notorycznie zachowuje się bardzo hałaśliwe na swojej działce?
  CZYTAJ
 23. Czy wykonanie szamba na terenie działki rodzinnej wymaga pozwolenia na budowę?
  CZYTAJ
 24. Jakie dane członka Zarządu ROD można umieścić na tablicy ogłoszeniowej na terenie ogrodu?
  CZYTAJ
 25. Oboje z żoną jesteśmy członkami Związku i użytkownikami wspólnej działki. Od kilku miesięcy jesteśmy w separacji, którą orzekł sąd. Czy w tej sytuacji istnieje możliwość skreślenia z listy członków mojej żony?
  CZYTAJ
 26. Grupa działkowców poniosła straty na swoich działkach na skutek klęski żywiołowej. Czy zarząd ogrodu powinien wypłacić im rekompensatę lub w inny sposób pomóc w usuwaniu skutków kataklizmu?
  CZYTAJ
 27. W jakich sprawach zarząd ogrodu może samodzielnie podpisywać umowy i podejmować inne działania prawne bez zgody okręgowego zarządu?
  CZYTAJ
 28. Wzór wniosku o stwierdzenie i zwrot nadpłaty z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska ponoszonej za pobór wody
  CZYTAJ
 29. Prace geodezyjne na terenie ROD
  CZYTAJ