Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Koszalinie

logo Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców Koszalin

Email

koszalin@pzd.pl

Telefon / Fax

94 342 49 84

ul. Sezamkowa 16

75-643 Koszalin

Druki do pobrania

Do zarządów ROD przekazano opracowane w Biurze Prawnym PZD vademecum „Zasady przenoszenia prawa do działki w ROD”, które zawiera pewne odstępstwa od dotychczasowej praktyki i interpretacji art.41 ustawy o ROD. Dotychczasowy tok postępowania był prawidłowy, niemniej uznano, że należy przyjąć i upowszechnić bardziej liberalną wykładnię tego przepisu, tzn. wniosek o zatwierdzenie umowy przeniesienia praw do działki składa zbywca, który jest działkowcem w myśl przepisów ustawy o ROD do czasu zatwierdzenia przez zarząd ROD umowy przeniesienia. W związku z powyższym zamieszczamy nowe wzory dokumentów

UMOWA PRZENIESIENIA PRAWA DO DZIAŁKI

WNIOSEK DZIAŁKOWCA (ZBYWCY) O ZATWIERDZENIE PRZENIESIENIE PRAWA DP DZIAŁKI

WZÓR OŚWIADCZENIA ZARZĄDU ROD O ZATWIERDZENIU PRZENIESIENIA PRAWA DO DZIAŁKI

WZÓR OŚWIADCZENIA ZARZĄDU ROD O ODMOWIE ZATWIERDZENIA PRZENIESIENIA PRAWA DO DZIAŁKI